ਉਤਪਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਮੀਟ ਕੱਟਣ, ਮੀਟ ਕੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।